1998-06-04 14:23:26# 122. lþ.#F 144.#6. fundur. Áfengislög., til 14:46:14| A gert 4 21:30
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur, 122. lþ.

Áfengislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 478. mál (heildarlög). --- Þskj. 813, nál. 1327, brtt. 1328 og 1434.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:26]

[14:24]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1328,1 samþ. með 42 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1328,2 samþ. með 37 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1328,3 samþ. með 40 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HjálmJ, IP, KF, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StB, VS, VE.

15 þm. (GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EKG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:27]

Steingrímur J. Sigfússon:


[14:29]

Hjálmar Jónsson:


4. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, KF, KH, KB, LMR, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StB, VS, VE, ÖS.

14 þm. (GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, LB, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, SighB, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

Brtt. 1328,4 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GÞÞ, GÁS, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KHG, KH, KB, LMR, LB, MF, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE, ÖJ.

6 þm. (HG, RA, RG, SJóh, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, MS, ÓE, SighB, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, KF, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StB, VS, VE.

14 þm. (GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SighB, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddur.

6.--7. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EOK, FI, GHH, GE, GÞÞ, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjálmJ, HG, IP, JóhS, KF, KHG, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvanJ, VS, VE.

5 þm. (MF, RA, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EKG, GB, GHall, GMS, HBl, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SighB, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

8.--9. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GÞÞ, GÁS, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SAÞ, StB, SvanJ, VS, VE.

9 þm. (HG, KHG, MF, RA, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

10.--12. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1328,5 samþ. með 44 shlj. atkv.

13. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1434,1 felld með 23:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, EKG*, GE, GÞÞ*, GÁS, HG, JóhS, KHG, LB, MF, RA, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EOK, FI, GHH, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StB, VS, VE.

2 þm. (GGuðbj, KH) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, RG, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óska að geta þess að þeir studdu á rangan hnapp í atkvgr.; ætluðu að segja nei.]

Brtt. 1328,6 samþ. með 43 shlj. atkv.

14. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

15.--16. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1434,2 felld með 26:16 atkv. og sögðu

 já:
GE, GÁS, HG, JóhS, KHG, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, HBl, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StB, VS, VE.

2 þm. (GGuðbj, KH) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

17. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, HG, IP, KF, KHG, KH, KB, LMR, MS, MF, ÓI, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SJS, StB, SvG, VS, VE, ÖJ.

7 þm. (GE, GÁS, JóhS, RG, SighB, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, PP, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

18. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1328,7 samþ. með 42 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

20.--31. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1328,8 samþ. með 43 shlj. atkv.

32. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1328,9.a (nýtt ákvæði til brb., verður ákvæði til brb. II) samþ. með 34:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG*, SighB, SAÞ, StB, SvanJ, VS, VE.
nei:
ÖS.

9 þm. (GÁS, HG, KHG, MF, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 1328,9.b (nýtt ákvæði til brb., verður ákvæði til brb. III) samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1328,9.c (nýtt ákvæði til brb., verður ákvæði til brb. IV) samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StB, SvanJ, VS, VE.

12 þm. (GÁS, HG, KHG, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, GB, GHall, GMS, HjÁ, JónK, KÁ, KPál, ÓE, SF, SP, StG, TIO, ÞorstP) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:41]

Steingrímur J. Sigfússon:


[14:42]

Valgerður Sverrisdóttir:


[14:43]

Hjörleifur Guttormsson (um atkvæðagreiðslu):


[14:44]

Forseti (Ragnar Arnalds):


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.