1998-06-04 15:52:31# 122. lþ.#F 144.#21. fundur. Gjöld af bifreiðum., til 15:53:03| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur, 122. lþ.

Gjöld af bifreiðum, frh. 1. umr.

Frv. meiri hl. efh.- og viðskn., 715. mál. --- Þskj. 1395.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:52]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, GÁS, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, HG, JóhS, KF, KÁ, KH, KB, LMR, LB, MF, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, SJS, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GHall, GMS, HjÁ, IP, JónK, KHG, KPál, MS, ÓE, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.