1998-06-04 16:07:17# 122. lþ.#F 144.#28. fundur. Framleiðsla og sala á búvörum., til 16:09:17| A gert 12 8:46
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur, 122. lþ.

Framleiðsla og sala á búvörum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 559. mál (mjólkurframleiðsla). --- Þskj. 1442.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:09]

Frv. samþ. með 23 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, EKG, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, HBl, HjálmJ, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (GE, GÁS, GGuðbj, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BBj, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GHall, GMS, HjÁ, HG, IP, JóhS, JónK, KPál, ÓE, SighB, SF, SP, StB, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:07]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[16:08]

Hjálmar Jónsson: