1998-06-04 17:40:51# 122. lþ.#F 145.#3. fundur. Lögreglulög., til 17:45:00| A gert 5 9:46
[prenta uppsett í dálka] 145. fundur, 122. lþ.

Lögreglulög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 520. mál (eftirlit með meðferð áfengis). --- Þskj. 891, brtt. 1536.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:43]

Brtt. 1536 samþ. með 37 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EKG, EOK, GHH, GE, GÞÞ, GÁ, GGuðbj, HBl, HjálmJ, HG, IP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KB, LMR, LB, MS, MF, ÓI, PP, PHB, RG, SJóh, SAÞ, StB, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

25 þm. (ÁE, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, FI, GB, GHall, GÁS, GMS, HjÁ, JónK, KPál, ÓE, ÓÖH, RA, SighB, SF, SP, StG, SJS, SvanJ, TIO, ÖJ) fjarstaddir.