1998-06-05 15:39:26# 122. lþ.#F 146.#9. fundur. Eftirlit með fjármálastarfsemi., til 15:41:45| A gert 29 14:12
[prenta uppsett í dálka] 146. fundur, 122. lþ.

Eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 560. mál. --- Þskj. 1524, brtt. 1539.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:40]

Brtt. 1539,1 felld með 26:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, GÁS, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

22 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, EgJ, FI, GE, GB, GHall, GGuðbj, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:40]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 1539,2 felld með 25:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG, ÖS.
nei:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

22 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, EgJ, FI, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, LMR, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EKG, EOK, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

11 þm. (GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, MF, SJóh, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, EgJ, FI, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÖJ) fjarstaddur.