1998-06-05 15:47:21# 122. lþ.#F 146.#15. fundur. Gjöld af bifreiðum., til 15:51:24| A gert 29 14:12
[prenta uppsett í dálka] 146. fundur, 122. lþ.

Gjöld af bifreiðum, frh. 2. umr.

Frv. meiri hl. efh.- og viðskn., 715. mál. --- Þskj. 1395, brtt. 1557.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:47]

1. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

15 þm. (ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvG) greiddu ekki atkv.

20 þm. (ArnbS, ÁE, ÁRJ, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1557,1 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

3.--4. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1557,2 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1557,3 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

6. gr. (verður 7. gr.), svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

7.--8. gr. (verða 8.--9. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KHG, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1557,4 (ný 9. gr., verður 10. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1557,5 (nýtt ákvæði til brb.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, VS, VE, ÞorstP.

17 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, RA, SF, SP, StB, SvG, TIO, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞ, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁS, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, JóhS, KF, KHG, KÁ, KH, KB, LMR, LB, MS, ÓI, ÓE, PHB, RG, SighB, SAÞ, StG, SvanJ, VS, VE, ÞorstP.

8 þm. (ÁRJ, GGuðbj, HG, MF, SJóh, SJS, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, ÁE, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KPál, ÓÖH, PP, RA, SF, SP, StB, TIO, ÖJ) fjarstaddir.