1998-06-05 16:52:06# 122. lþ.#F 147.#8. fundur. Gjöld af bifreiðum., til 16:53:12| A gert 10 15:32
[prenta uppsett í dálka] 147. fundur, 122. lþ.

Gjöld af bifreiðum, frh. 3. umr.

Frv. meiri hl. efh.- og viðskn., 715. mál. --- Þskj. 1565.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:53]

Frv. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, EKG, EOK, FI, GHH, GÞÞ, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, KF, KB, KPál, LMR, MS, ÓI, ÓE, PP, PHB, SAÞ, StG, StB, VS, VE, ÞorstP.

18 þm. (ÁRJ, ÁÞ, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁE, ÁJ, BH, EgJ, GE, GB, GHall, HBl, HjÁ, JónK, KHG, ÓÖH, RA, SF, SP, TIO) fjarstaddir.