Fjarvistarleyfi 122. þingi, 16. fundi 23., gert 5 13:10

Ásta R. Jóhannesdóttir, 18. þm. Reykv.,

Björn Bjarnason menntmrh.,

Friðrik Sophusson fjmrh.,

Lára Margrét Ragnarsdóttir, 6. þm. Reykv.,

Páll Pétursson félmrh.,

Ragnar Arnalds, 4. þm. Norðurl. v.,

Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykn.,

Valgerður Sverrisdóttir, 3. þm. Norðurl. e.,

Ögmundur Jónasson, 17. þm. Reykv.