1997-12-15 15:34:34# 122. lþ.#F 43.#11. fundur. Lífeyrissjóður bænda., til 15:34:54| A gert 1 13:36
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 122. lþ.

Lífeyrissjóður bænda, frh. 3. umr.

Stjfrv., 327. mál (iðgjaldastofn og innheimta). --- Þskj. 535.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:34]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PHB, RA, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÖS.

13 þm. (ÁRJ, HÁs, IP, ÍGP, JóhS, JBH, KHG, PP, RG, SJóh, StG, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.