1997-12-17 13:58:08# 122. lþ.#F 46.#4. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 14:00:15| A gert 17 17:1
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 302. mál (úrelding krókabáta). --- Þskj. 376, nál. 523 og 555.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

Brtt. í nál. 523 samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

19 þm. (GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

19 þm. (GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

19 þm. (GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 52 shlj. atkv.