1997-12-17 14:00:30# 122. lþ.#F 46.#5. fundur. Einkaleyfi., til 14:00:52| A gert 17 17:46
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Einkaleyfi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 153. mál (EES-reglur). --- Þskj. 564.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:00]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖS.

8 þm. (ÁE, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.