1997-12-19 13:34:24# 122. lþ.#F 49.#1. fundur. Húsaleigubætur., til 13:56:26| A gert 20 9:2
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur

Húsaleigubætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 290. mál (heildarlög). --- Þskj. 362, nál. 570 og 588, brtt. 571 og 589.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

[13:34]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 571,1 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KÁ, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, JBH, KHG, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BBj, DO, EOK, GMS, HBl, HjÁ, SJóh, StG, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:37]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[13:38]

Rannveig Guðmundsdóttir:


Brtt. 589,1 felld með 51:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, ÞorstP, ÖJ.

11 þm. (BBj, DO, EOK, FI, GE, HBl, HjÁ, KHG, StG, VE, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:40]

Pétur H. Blöndal:


3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 589,2 felld með 53:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (BBj, DO, EOK, GE, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:41]

Pétur H. Blöndal:


4. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÖS) fjarstaddir.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 589,3 felld með 46:2 atkv. og sögðu

 já:
JónK*, PHB.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

7 þm. (ÁE, ÁRJ, GHelg, JBH, LB, RA, SJS) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:43]

Pétur H. Blöndal:


6. gr. (verður 7. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

7 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 589,4 felld með 50:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

12 þm. (ÁRJ, BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, HG, KHG, LB, StG, SvanJ, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:45]

Pétur H. Blöndal:


7. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 589,5 felld með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, MS, MF, ÓE, PP, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VH, VE, ÖJ.

1 þm. (RG*) greiddi ekki atkv.

12 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, LMR, LB, StG, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:46]

Pétur H. Blöndal:


8. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÖJ.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

9 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

9. gr. (verður 10. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 589,6 felld með 52:2 atkv. og sögðu

 já:
GHelg, PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, LB, StG, ÖS) fjarstaddir.

10. gr. (verður 11. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

11. gr. (verður 12. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 589,7 felld með 44:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, GGuðbj, HG, JBH, MF, PHB, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, PP, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

8 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, KHG, StG, ÖS) fjarstaddir.

12. gr. (verður 13. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

13. gr. (verður 14. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 589,8 felld með 44:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, GHelg, JBH, KHG, LB, PHB, SJS, SvanJ, VE.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvG, TIO, VS, VH, ÞorstP, ÖJ.

9 þm. (ÁJ, BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, HG, StG, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:51]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 571,2 samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

8 þm. (GGuðbj, HG, KHG, MF, RA, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BBj, DO, EOK, HBl, HjÁ, StG, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:52]

Ögmundur Jónasson:


[13:52]

Kristín Ástgeirsdóttir:


14. gr. (verður 15. gr.), svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

9 þm. (GGuðbj, HG, KHG, MF, PHB, RA, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BBj, DO, HBl, HjÁ, StG, VH, ÖS) fjarstaddir.

15.--19. gr. (verður 16.--20. gr.) samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 571,3 samþ. með 55 shlj. atkv.

20. gr. (verður 21. gr.), svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

21. gr. (verður 22. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I--III samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GMS, HÁs, HjálmJ, IP, ÍGP, JBH, JónK, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

12 þm. (GE, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, MF, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BBj, DO, FI, HBl, HjÁ, StG, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.