1997-12-19 14:03:12# 122. lþ.#F 49.#4. fundur. Þróunarsjóður sjávarútvegsins., til 14:03:47| A gert 21 8:50
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur

Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 302. mál (úrelding krókabáta). --- Þskj. 595.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, EgJ, EKG, EOK, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

8 þm. (BBj, DO, FI, HBl, HjÁ, IP, SighB, ÖS) fjarstaddir.