1997-12-20 16:16:47# 122. lþ.#F 50.#2. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda., til 16:35:19| A gert 22 9:2
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur

Skyldutrygging lífeyrisréttinda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 249. mál (heildarlög). --- Þskj. 294, nál. 457, brtt. 458, 525, 526 og 527.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:18]

Brtt. 526,1 felld með 51:2 atkv. og sögðu

 já:
GMS, PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LB, MS, MF, ÓE, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁRÁ, GHelg) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ÁJ, ÁMM, GÁ, HjÁ, KÁ, LMR, RA, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:17]

Pétur H. Blöndal:


1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. 458,1 samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. 525 felld með 55:2 atkv. og sögðu

 já:
GMS, PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GHelg) greiddi ekki atkv.

5 þm. (ÁJ, HjÁ, KÁ, RA, StB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:19]

Pétur H. Blöndal:


2. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁRÁ, ÁMM) greiddu ekki atkv.

5 þm. (ÁJ, HjÁ, KÁ, RA, StB) fjarstaddir.

Brtt. 458,2 samþ. með 59 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 59 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 458,3 (ný 6. gr.) samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 458,4--9 samþ. með 59 shlj. atkv.

7.--17. gr., svo breyttar, samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 458,10.a samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 526,2 felld með 54:3 atkv. og sögðu

 já:
GMS, PHB, SAÞ*.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RG, SighB, SJóh, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁRÁ, GHelg) greiddu ekki atkv.

4 þm. (ÁJ, HjÁ, KÁ, RA) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 458,10.b samþ. með 59 shlj. atkv.

18. gr., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 458,11 samþ. með 59 shlj. atkv.

19. gr., svo breytt, samþ. með 59 shlj. atkv.

20.--26. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 458,12 samþ. með 59 shlj. atkv.

27. gr., svo breytt, samþ. með 59 shlj. atkv.

28. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 527,1 felld með 51:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, GÁS, GMS, PHB, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, MS, MF, ÓE, PP, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ.

2 þm. (ÁRÁ, GHelg) greiddu ekki atkv.

5 þm. (ÁJ, HjÁ, KÁ, LB, RA) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:28]

Pétur H. Blöndal:


29. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 527,2 kölluð aftur.

30. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 458,13--19 samþ. með 57 shlj. atkv.

31.--35. gr., svo breyttar, samþ. með 59 shlj. atkv.

36. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖS.

6 þm. (ÁRÁ, GHelg, HG, MF, SJóh, ÖJ) greiddu ekki atkv.

4 þm. (ÁJ, HjÁ, KÁ, RA) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:31]

Ögmundur Jónasson:


37.--42. gr., svo breyttar, samþ. með 59 shlj. atkv.

43.--58. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I samþ. með 57 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. II samþ. með 60 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

3 þm. (ÁJ, HjÁ, KÁ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:33]

Ögmundur Jónasson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 60 shlj. atkv.