1997-12-20 16:51:18# 122. lþ.#F 50.#6. fundur. Húsaleigubætur., til 16:51:57| A gert 22 9:2
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur

Húsaleigubætur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 290. mál (heildarlög). --- Þskj. 662.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:51]

Frv. samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

4 þm. (ÁJ, EgJ, HjÁ, KÁ) fjarstaddir.