1997-12-20 16:53:00# 122. lþ.#F 50.#9. fundur. Vörugjald af ökutækjum., til 16:53:24| A gert 22 9:2
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur

Vörugjald af ökutækjum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 329. mál (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki). --- Þskj. 666.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:53]

Frv. samþ. með 59 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, GMS, HÁs, HBl, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JBH, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖJ, ÖS.

4 þm. (ÁJ, EgJ, HjÁ, KÁ) fjarstaddir.