Fundargerð 122. þingi, 8. fundi, boðaður 1997-10-14 13:30, stóð 13:30:08 til 19:45:14 gert 15 8:57
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

8. FUNDUR

þriðjudaginn 14. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjals:


Athugasemdir um störf þingsins.

Óundirbúin fyrirspurn um flugmálaáætlun.

[13:31]

Málshefjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Fjarkennsla, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ o.fl., 9. mál. --- Þskj. 9.

[13:43]


Bætt siðferði í opinberum rekstri, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 11. mál. --- Þskj. 11.

[13:43]


Landafundir Íslendinga, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvG, 12. mál. --- Þskj. 12.

[13:44]


Öryggismiðstöð barna, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37.

[13:45]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. PHB og VE, 18. mál (eignarskattur). --- Þskj. 18.

[13:45]


Félagsleg aðstoð, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ og MF, 23. mál (umönnunargreiðslur). --- Þskj. 23.

[13:46]


Fjáraukalög 1997, 1. umr.

Stjfrv., 55. mál (innan fjárhagsárs). --- Þskj. 55.

[13:47]

[14:32]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. ÁE o.fl., 15. mál (launaviðmiðun lífeyrisgreiðslna o.fl.). --- Þskj. 15.

[17:13]

[17:56]

Útbýting þingskjala:

[18:13]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umboðsmaður barna, 1. umr.

Frv. KB o.fl., 59. mál (ársskýrsla). --- Þskj. 59.

[18:52]

[19:33]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 9.--14. og 16. mál.

Fundi slitið kl. 19:45.

---------------