Fundargerð 122. þingi, 13. fundi, boðaður 1997-10-21 13:30, stóð 13:30:08 til 18:31:51 gert 22 9:50
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

13. FUNDUR

þriðjudaginn 21. okt.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[13:32]

Forseti tilkynnti að að loknum atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 6. þm. Norðurl. v.


Lögmenn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 57.

[13:32]


Skaðabótalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 58. mál (endurskoðun laganna). --- Þskj. 58.

[13:33]


Meðferð og eftirlit sjávarafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 171. mál (gildistaka EES-reglna). --- Þskj. 171.

[13:33]


Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, frh. 1. umr.

Frv. SighB o.fl., 146. mál (útboð veiðiheimilda). --- Þskj. 146.

[13:34]


Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. fyrri umr.

Þáltill. PHB og ÁRÁ, 27. mál. --- Þskj. 27.

[13:35]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Frv. GHall og GuðjG, 155. mál (framsal veiðiheimilda). --- Þskj. 155.

[13:35]


Umræður utan dagskrár.

Grunnskólinn og kjaramál kennara.

[13:36]

Málshefjandi var Svanfríður Jónasdóttir.


Háskólar, 1. umr.

Stjfrv., 165. mál. --- Þskj. 165.

[14:13]

[15:19]

Útbýting þingskjala:

[16:20]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kennara- og uppeldisháskóli Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 167. mál. --- Þskj. 167.

[16:21]

[17:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Örnefnastofnun Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 166. mál. --- Þskj. 166.

[17:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bæjanöfn, 1. umr.

Stjfrv., 164. mál (örnefnanefnd). --- Þskj. 164.

[17:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun, fyrri umr.

Þáltill. SJS og SJóh, 4. mál. --- Þskj. 4.

[17:12]

[17:43]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgangur nemenda að tölvum og tölvutæku námsefni, fyrri umr.

Þáltill. PHB o.fl., 170. mál. --- Þskj. 170.

[17:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 12. mál.

Fundi slitið kl. 18:31.

---------------