Fundargerð 122. þingi, 35. fundi, boðaður 1997-12-04 10:30, stóð 10:30:01 til 19:52:20 gert 5 9:25
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

35. FUNDUR

fimmtudaginn 4. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:32]

Forseti gat þess að utandagskrárumræða færi fram um kl. 13.30 að beiðni hv. 9. þm. Reykn.


Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra.

[10:32]

Umræðu lokið.


Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkurborgar, 1. umr.

Stjfrv., 287. mál. --- Þskj. 358.

[11:19]

[12:42]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:57]


Umræður utan dagskrár.

Breiðband Pósts og síma hf.

[13:33]

Málshefjandi var Guðmundur Árni Stefánsson.

[14:07]

Útbýting þingskjals:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:07]


Lögskráning sjómanna, 1. umr.

Stjfrv., 289. mál (öryggisfræðsla). --- Þskj. 361.

[14:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkurborgar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 287. mál. --- Þskj. 358.

[14:22]

[15:10]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsaleigubætur, 1. umr.

Stjfrv., 290. mál (heildarlög). --- Þskj. 362.

[15:35]

[17:21]

Útbýting þingskjala:

[18:02]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:08]

Útbýting þingskjala:


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Stjfrv., 98. mál (sala til útlendinga). --- Þskj. 98, nál. 393, brtt. 394.

[19:08]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 147. mál (EES-reglur). --- Þskj. 147, nál. 395.

[19:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Einkahlutafélög, 2. umr.

Stjfrv., 148. mál (EES-reglur). --- Þskj. 148, nál. 396.

[19:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landafundir Íslendinga, síðari umr.

Þáltill. SvG, 12. mál. --- Þskj. 12, nál. 412.

[19:15]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Spilliefnagjald, 1. umr.

Stjfrv., 331. mál (hámark gjalds o.fl.). --- Þskj. 417.

[19:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulags- og byggingarlög, 1. umr.

Stjfrv., 332. mál (byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.). --- Þskj. 418.

[19:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Búnaðargjald, 1. umr.

Stjfrv., 333. mál (innheimta). --- Þskj. 419.

[19:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 19:52.

---------------