Fundargerð 122. þingi, 49. fundi, boðaður 1997-12-19 10:00, stóð 10:00:00 til 02:30:38 gert 20 9:2
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

49. FUNDUR

föstudaginn 19. des.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

[10:02]

Útbýting þingskjala:


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998, frh. 2. umr.

Stjfrv., 323. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 407, nál. 583 og 612, brtt. 483, 584 og 634.

[10:03]

[11:07]

Útbýting þingskjala:

[11:54]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[13:04]

Útbýting þingskjala:


Búnaðargjald, 3. umr.

Stjfrv., 333. mál (innheimta). --- Þskj. 623.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fæðingarorlof, 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (feður). --- Þskj. 624.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 3. umr.

Frv. GHall o.fl., 43. mál (slysatrygging sjómanna). --- Þskj. 642.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:05]

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Húsaleigubætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 290. mál (heildarlög). --- Þskj. 362, nál. 570 og 588, brtt. 571 og 589.

[13:34]


Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 275. mál (endurnýjunarreglur fiskiskipa). --- Þskj. 593.

[13:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 663).


Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 303. mál (veiðiheimildir krókabáta). --- Þskj. 594, brtt. 606.

[13:59]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 664).


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 302. mál (úrelding krókabáta). --- Þskj. 595.

[14:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 665).


Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Frv. meiri hluta efh.- og viðskn., 371. mál. --- Þskj. 603.

[14:03]


Vörugjald af ökutækjum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 329. mál (dráttarbifreiðar, mengunarlaus ökutæki). --- Þskj. 415, nál. 515, brtt. 600.

[14:04]


Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 330. mál (uppgjör á skuldbindingum, iðgjöld til B-deildar). --- Þskj. 416, nál. 581, brtt. 582 og 607.

[14:07]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 328. mál (lífeyrisiðgjöld o.fl.). --- Þskj. 414, nál. 518, brtt. 519.

[14:17]


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 304. mál (dómsmálagjöld o.fl.). --- Þskj. 378, nál. 590 og 609, brtt. 591.

[14:22]


Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998, frh. 2. umr.

Stjfrv., 323. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 407, nál. 583 og 612, brtt. 483, 584 og 634.

[14:33]


Búnaðargjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 333. mál (innheimta). --- Þskj. 623.

[14:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 671).


Fæðingarorlof, frh. 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (feður). --- Þskj. 624.

[14:50]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 672).


Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Frv. GHall o.fl., 43. mál (slysatrygging sjómanna). --- Þskj. 642.

[14:51]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 673).

[14:52]

Útbýting þingskjals:


Tilhögun þingfundar.

[14:52]

Forseti tilkynnti að gert yrði hlé á fundi um fimmleytið til að halda stutta þingflokksfundi.


Fjárlög 1998, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 537, frhnál. 635 og 647, brtt. 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 625, 632, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 643, 645, 646, 648, 650, 651, 652, 654, 655, 656 og 657.

[14:53]

[17:37]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 17:39]

[17:56]

[20:37]

Útbýting þingskjala:

[21:19]

Útbýting þingskjala:

[23:06]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 02:30.

---------------