Fundargerð 122. þingi, 88. fundi, boðaður 1998-03-16 15:00, stóð 15:00:01 til 15:59:03 gert 17 8:41
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

88. FUNDUR

mánudaginn 16. mars,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Minning Stefáns Valgeirssonar.

[15:02]

Forseti minntist Stefáns Valgeirssonar, fyrrverandi alþingismanns, sem lést 14. mars sl.

[15:06]

Útbýting þingskjala:


Örnefnastofnun Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 166. mál. --- Þskj. 166.

[15:08]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 969).


Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkurborgar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 287. mál. --- Þskj. 358, nál. 898.

[15:09]


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 544. mál. --- Þskj. 929.

[15:12]


Ábyrgðarmenn, frh. 1. umr.

Frv. LB o.fl., 310. mál. --- Þskj. 390.

[15:13]


Félagsleg aðstoð, frh. 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 352. mál. --- Þskj. 496.

[15:13]


Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 353. mál. --- Þskj. 507.

[15:14]


Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda, frh. 1. umr.

Frv. ÖS o.fl., 392. mál (kröfufyrning). --- Þskj. 710.

[15:14]


Afnám greiðslu þungaskatts á umhverfisvæn ökutæki, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 407. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 728.

[15:15]


Einkahlutafélög, frh. 1. umr.

Frv. LB o.fl., 421. mál (slit á félagi og innlausn hluta). --- Þskj. 743.

[15:15]


Takmörkun á hrossabeit og fjölda hrossa, frh. síðari umr.

Þáltill. HG, 51. mál. --- Þskj. 51, nál. 859.

[15:16]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 971).


Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 342. mál (þjónusta við börn). --- Þskj. 431.

[15:17]


Dómstólar, 3. umr.

Stjfrv., 176. mál. --- Þskj. 915, brtt. 850 og 925.

[15:18]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vopnalög, 3. umr.

Stjfrv., 175. mál. --- Þskj. 916, frhnál. 961, brtt. 962.

[15:20]

[15:25]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 973).


Dómstólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 176. mál. --- Þskj. 915, brtt. 850 og 925.

[15:28]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 972).


Tilkynning um dagskrá.

[15:31]

Forseti gat þess að vegna fjarveru forsætisráðherra yrðu 15.--19 dagskrármál ekki tekin fyrir á þessum fundi.


Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd, 1. umr.

Stjfrv., 558. mál. --- Þskj. 947.

[15:31]

[15:40]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 15.--19. mál.

Fundi slitið kl. 15:59.

---------------