Fundargerð 122. þingi, 94. fundi, boðaður 1998-03-25 13:30, stóð 13:30:00 til 23:12:03 gert 25 23:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

94. FUNDUR

miðvikudaginn 25. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[13:31]

Forseti gat þess að þegar greidd hefðu verið atkvæði um sex fyrstu dagskrármálin yrði gert hlé á fundinum að beiðni formanna þingflokka.

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 443. mál (öndunarsýni). --- Þskj. 770, nál. 1000, brtt. 1004.

[13:32]


Vörugjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 347. mál (álagning, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 460, nál. 1001, brtt. 1002.

[13:37]


Búfjárhald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 543. mál (forðagæsla, merking o.fl.). --- Þskj. 928.

[13:40]


Framleiðsla og sala á búvörum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 559. mál (mjólkurframleiðsla). --- Þskj. 950.

[13:40]


Lax- og silungsveiði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 578. mál (stjórnsýsluverkefni, Fiskræktarsjóður o.fl.). --- Þskj. 983.

[13:41]


Búfjárhald, frh. 1. umr.

Frv. SJS o.fl., 415. mál (varsla stórgripa). --- Þskj. 736.

[13:41]

[Fundarhlé. --- 13:42]


Afbrigði um dagskrármál.

[14:09]


Kjaramál fiskimanna, 1. umr.

Stjfrv., 603. mál. --- Þskj. 1023.

og

Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 604. mál. --- Þskj. 1024.

og

Verðlagsstofa skiptaverðs, 1. umr.

Stjfrv., 605. mál. --- Þskj. 1025.

og

Kvótaþing, 1. umr.

Stjfrv., 606. mál. --- Þskj. 1026.

[14:17]

[14:59]

Útbýting þingskjala:

[18:24]

Útbýting þingskjala:

[19:02]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:03]

[20:30]

[21:08]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjaramál fiskimanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 603. mál. --- Þskj. 1023.

[23:07]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 604. mál. --- Þskj. 1024.

[23:09]


Verðlagsstofa skiptaverðs, frh. 1. umr.

Stjfrv., 605. mál. --- Þskj. 1025.

[23:09]


Kvótaþing, frh. 1. umr.

Stjfrv., 606. mál. --- Þskj. 1026.

[23:10]

Fundi slitið kl. 23:12.

---------------