Fundargerð 122. þingi, 120. fundi, boðaður 1998-05-07 10:30, stóð 10:30:01 til 01:42:17 gert 8 1:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

120. FUNDUR

fimmtudaginn 7. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Ákvörðun um þingfrestun.

[10:32]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Um fundarstjórn.

Afgreiðsla frumvarps um síldarsamning o.fl.

[10:47]

Málshefjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276, till. til rökst. dagskrár 1326.

[10:52]

[Fundarhlé. --- 13:01]

[13:31]

[14:27]

Útbýting þingskjala:

[23:16]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1., 3. og 4. mál.

Fundi slitið kl. 01:42.

---------------