Fundargerð 122. þingi, 134. fundi, boðaður 1998-05-27 10:30, stóð 10:30:03 til 17:08:59 gert 27 18:47
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

134. FUNDUR

miðvikudaginn 27. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:31]

Forseti las bréf þess efnis að Kristjana Bergsdóttir tæki sæti Halldórs Ásgrímssonar, 1. þm. Austurl.


Athugasemdir um störf þingsins.

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi.

[10:32]

Málshefjandi var Ásta R. Jóhannesdóttir.


Um fundarstjórn.

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins.

[10:54]

Málshefjandi var Sighvatur Björgvinsson.


Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða, 2. umr.

Stjfrv., 544. mál (heildarlög). --- Þskj. 929, nál. 1278, brtt. 1279.

[10:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélags um síldarútvegsnefnd, 2. umr.

Stjfrv., 558. mál. --- Þskj. 947, nál. 1277.

[11:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða og Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 2. umr.

Frv. ÁRÁ, 639. mál (krókaveiðar). --- Þskj. 1095, nál. 1280.

[11:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umgengni um nytjastofna sjávar, síðari umr.

Þáltill. PHB og ÁRÁ, 27. mál. --- Þskj. 27, nál. 1285.

[11:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins, síðari umr.

Þáltill. HG, 269. mál. --- Þskj. 337, nál. 1219.

[11:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samstarf Íslands, Færeyja, Grænlands og Noregs í fiskveiðimálum, síðari umr.

Þáltill. SF o.fl., 402. mál. --- Þskj. 723, nál. 1379.

[11:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 654. mál (geymsla áunnins réttar o.fl.). --- Þskj. 1127, nál. 1366.

[11:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga, 2. umr.

Stjfrv., 655. mál (geymsla áunnins réttar o.fl.). --- Þskj. 1128, nál. 1365, brtt. 1404.

[11:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umboðsmaður jafnréttismála, 2. umr.

Frv. HG o.fl., 82. mál. --- Þskj. 82, nál. 1372.

[12:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsókn á atvinnuleysi kvenna, síðari umr.

Þáltill. KÁ o.fl., 250. mál. --- Þskj. 295, nál. 1373.

[12:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins, síðari umr.

Þáltill. RG o.fl., 251. mál. --- Þskj. 296, nál. 1357.

[12:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna, síðari umr.

Stjtill., 376. mál. --- Þskj. 649, nál. 1414, brtt. 1415.

[12:21]

[Fundarhlé. --- 13:00]

[13:31]

[15:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 3. umr.

Stjfrv., 348. mál (lögheimilisskilyrði, slysatrygging sjómanna o.fl.). --- Þskj. 1234, brtt. 1261 og 1381.

[16:26]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 14.--17. mál.

Fundi slitið kl. 17:08.

---------------