Fundargerð 122. þingi, 142. fundi, boðaður 1998-06-03 10:30, stóð 10:30:02 til 15:03:46 gert 3 16:8
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

142. FUNDUR

miðvikudaginn 3. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Vörugjald, 3. umr.

Stjfrv., 347. mál (álagning, eftirlit o.fl.). --- Þskj. 1033, brtt. 1259 og 1468.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bindandi álit í skattamálum, 3. umr.

Stjfrv., 552. mál. --- Þskj. 1233.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 2. umr.

Stjfrv., 547. mál (álagsstuðull á vexti). --- Þskj. 932, nál. 1310, brtt. 1420.

[10:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 553. mál (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 942, nál. 1308, brtt. 1309, 1332 og 1342.

[10:43]

Umræðu frestað.


Afbrigði um dagskrármál.

[11:48]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 553. mál (skatthlutfall fyrirtækja, arðgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 942, nál. 1308, brtt. 1309, 1332 og 1342.

[11:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 12:47]


Tollalög, 2. umr.

Stjfrv., 619. mál (vörur á sviði upplýsingatækni o.fl.). --- Þskj. 1050, nál. 1353, brtt. 1354 og 1501.

[13:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipan opinberra framkvæmda og opinber innkaup, 2. umr.

Stjfrv., 620. mál. --- Þskj. 1051, nál. 1330, brtt. 1431.

[13:31]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Yfirskattanefnd, 2. umr.

Stjfrv., 641. mál. --- Þskj. 1104, nál. 1329.

[13:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eftirlit með fjármálastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 560. mál. --- Þskj. 951, nál. 1313, brtt. 1314.

[13:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sérákvæði laga um fjármálaeftirlit, 2. umr.

Stjfrv., 561. mál. --- Þskj. 952, nál. 1315, brtt. 1316.

[14:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Seðlabanki Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 581. mál (bankaeftirlit, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 987, nál. 1317, brtt. 1318 og 1419.

[14:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 1. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 689. mál (aðgangur að vegamannvirkjum). --- Þskj. 1196.

[14:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 1. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 702. mál. --- Þskj. 1282.

[14:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjöld af bifreiðum, 1. umr.

Frv. meiri hluta efh.- og viðskn., 715. mál. --- Þskj. 1395.

[14:28]

[15:02]

Útbýting þingskjals:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 9. og 16.--21. mál.

Fundi slitið kl. 15:03.

---------------