Útbýting 123. þingi, 60. fundi 1999-02-08 16:02:54, gert 10 8:17

Bifreiðaumferð og losun gróðurhúsalofts á Reykjanesbraut, 273. mál, svar umhvrh., þskj. 759.

Egilsstaðaflugvöllur sem varaflugvöllur í millilandaflugi, 468. mál, fsp. HG, þskj. 773.

Iðnaðarlög, 472. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 777.

Kennarar og leiðbeinendur, 26. mál, svar menntmrh., þskj. 728.

Orkunýtnikröfur, 473. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 778.

Ráðstöfun óskiptra liða í fjárlögum, 398. mál, svar félmrh., þskj. 764.

Ráðstöfunarfé ráðherra, 393. mál, svar utanrrh., þskj. 723.

Ráðstöfunarfé ráðherra, 400. mál, svar félmrh., þskj. 766.

Ráðstöfunarfé ráðherra, 406. mál, svar samgrh., þskj. 725.

Ríkislögmaður, 476. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 781.

Stjórnarráð Íslands, 475. mál, stjfrv. (forsrh.), þskj. 780.

Styrktarsjóður námsmanna, 464. mál, frv. HjÁ o.fl., þskj. 763.