1999-03-02 14:20:38# 123. lþ.#F 75.#10. fundur. Vörugjald., til 14:21:11| A gert 2 20:16
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 123. lþ.

Vörugjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 537. mál (kranar). --- Þskj. 861.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:21]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, HjÁ, HG, JónK, JHall, KHG, KH, KPál, LB, MagnM, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RG, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvÁ, ÖJ.

27 þm. (ÁMM, ÁRJ, BH, DO, FI, GE, GÁ, GGuðbj, GMS, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, KF, KÁ, LMR, ÓÖH, RA, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.