1999-03-02 14:22:24# 123. lþ.#F 75.#12. fundur. Skipulag ferðamála., til 14:22:57| A gert 2 20:16
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 123. lþ.

Skipulag ferðamála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 361. mál (skipan Ferðamálaráðs). --- Þskj. 497.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:22]

Frv. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, HjÁ, JóhS, JónK, JHall, KHG, KPál, LB, MagnM, MS, MF, ÓE, PP, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, StB, SvanJ, SvÁ, VS.

4 þm. (HG, KH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁMM, ÁRJ, BH, DO, FI, GE, GÁ, GMS, HjálmJ, IP, ÍGP, KF, KÁ, LMR, ÓÖH, RA, RG, SighB, SvG, TIO, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.