1999-03-08 12:03:20# 123. lþ.#F 80.#20. fundur. Ríkisreikningur 1997., til 12:04:36| A gert 8 15:55
[prenta uppsett í dálka] 80. fundur, 123. lþ.

Ríkisreikningur 1997, frh. 2. umr.

Stjfrv., 152. mál. --- Þskj. 152, nál. 1004.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:03]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EgJ, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg, GMS, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KF, KHG, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvÁ, VS, VE, ÖS.

1 þm. (SighB) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, DO, EKG, GE, GÁS, GGuðbj, IP, KÁ, MF, RA, SP, SvanJ, TIO, ÞorstP, ÖJ) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.