1999-03-09 11:05:55# 123. lþ.#F 82.#14. fundur. Ríkisreikningur 1997., til 11:06:18| A gert 22 9:33
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 123. lþ.

Ríkisreikningur 1997, frh. 3. umr.

Stjfrv., 152. mál. --- Þskj. 152.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:06]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JónK, JHall, KHG, KH, KPál, LMR, MagnM, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

18 þm. (ÁRJ, GE, GÁS, GÁ, GHelg, GMS, ÍGP, JóhS, KF, KÁ, LB, MF, RA, RG, SP, ÞorstP, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.