1999-03-10 10:55:25# 123. lþ.#F 83.#4. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 10:58:04| A gert 11 10:37
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 223. mál (vöruþróunar- og markaðsdeild). --- Þskj. 250, nál. 988 og 1023.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:56]

Till. í nál. 1023 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 37:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

7 þm. (DO, IP, JóhS, MF, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (DO, GB, IP, JóhS, MF, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 988 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

12 þm. (GÁS, GHelg, HG, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (DO, IP, JóhS, MF, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (DO, GB, IP, JóhS, MF, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. (verður 4. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

19 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (DO, EKG, IP, JóhS, MF, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg, GMS, HjÁ, HjálmJ, HG, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

5 þm. (GÁS, GGuðbj, MagnM, RA, SJóh) greiddu ekki atkv.

7 þm. (DO, IP, JóhS, MF, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.