1999-03-10 14:10:21# 123. lþ.#F 83.#20. fundur. Brunatryggingar., til 14:10:59| A gert 16 13:25
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Brunatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 388. mál (lækkun brunabótamats van- eða ónýttra húseigna o.fl.). --- Þskj. 1031.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, EL, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MagnM, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, SJS, StB, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

1 þm. (EgJ) greiddi ekki atkv.

12 þm. (DO, FI, GMS, ÍGP, LMR, MS, MF, RA, SF, SP, SvanJ, ÞorstP) fjarstaddir.