1999-03-10 14:12:17# 123. lþ.#F 83.#26. fundur. Leigubifreiðar., til 14:12:51| A gert 16 13:25
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Leigubifreiðar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 281. mál (skilyrði til aksturs). --- Þskj. 1038.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:12]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

11 þm. (DO, FI, GMS, LMR, MagnM, MS, MF, RA, SP, SvanJ, ÞorstP) fjarstaddir.