1999-03-10 14:12:53# 123. lþ.#F 83.#27. fundur. Orkusjóður., til 14:13:29| A gert 16 13:25
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Orkusjóður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 225. mál. --- Þskj. 1039.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:13]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MagnM, ÓE, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

10 þm. (DO, FI, GMS, LMR, MS, MF, ÓÖH, RA, SP, ÞorstP) fjarstaddir.