1999-03-10 14:16:57# 123. lþ.#F 83.#31. fundur. Afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum., til 14:17:32| A gert 11 10:37
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 123. lþ.

Afnám laga um gjald af kvikmyndasýningum, frh. 3. umr.

Frv. KHG, 44. mál. --- Þskj. 44.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:16]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, EL, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MagnM, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁMM, BH, DO, FI, GMS, LMR, MS, MF, RA, SighB, SP, SJS, ÞorstP) fjarstaddir.