1999-03-10 20:54:37# 123. lþ.#F 84.#5. fundur. Útflutningsráð Íslands., til 20:54:55| A gert 11 9:54
[prenta uppsett í dálka] 84. fundur, 123. lþ.

Útflutningsráð Íslands, frh. 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 591. mál. --- Þskj. 987.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:54]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MagnM, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SJóh, SAÞ, SF, StG, SJS, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, DO, GÁS, GMS, HjÁ, JóhS, LB, MS, MF, RA, SighB, SP, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.