1999-03-10 20:57:16# 123. lþ.#F 84.#9. fundur. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins., til 20:58:27| A gert 11 9:54
[prenta uppsett í dálka] 84. fundur, 123. lþ.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 223. mál (vöruþróunar- og markaðsdeild). --- Þskj. 1119.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:58]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, BBj, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS.

16 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, GHelg, HG, KÁ, KH, MagnM, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, DO, GÁS, GMS, HjÁ, JóhS, LB, MS, MF, RA, SP, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.