1999-03-11 10:43:08# 123. lþ.#F 85.#8. fundur. Raforkuver., til 10:45:16| A gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Raforkuver, frh. 3. umr.

Stjfrv., 471. mál (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). --- Þskj. 1130, brtt. 1125.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:44]

Brtt. 1125 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GB, GHall, GÁS, GÁ, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

19 þm. (ÁRJ, DO, GuðjG, GGuðbj, GMS, ÍGP, JóhS, JónK, KF, MF, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:43]

Hjörleifur Guttormsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 44:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.
nei:
GHelg, HG, KÁ, KH, ÖJ.

14 þm. (DO, GGuðbj, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, RG, SighB, SAÞ, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.