1999-03-11 10:49:50# 123. lþ.#F 85.#10. fundur. Almannatryggingar., til 10:51:38| A gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (örorkumat). --- Þskj. 834, nál. 1054, brtt. 1055.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:50]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (GHelg) greiddi ekki atkv.

14 þm. (DO, EgJ, GHall, GMS, JóhS, JónK, KF, MS, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1055,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (GHelg) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, DO, EgJ, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1055,2 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.