1999-03-11 10:51:41# 123. lþ.#F 85.#11. fundur. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð., til 11:10:28| A gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 521. mál (úrskurðarnefnd o.fl.). --- Þskj. 835, nál. 1056 og 1084, brtt. 1057 og 1085.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:55]

Brtt. 1085,1 felld með 35:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.
 nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:52]

Ögmundur Jónasson:


[10:53]

Bryndís Hlöðversdóttir:


[10:54]

Siv Friðleifsdóttir:


[10:55]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KH, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, VS, VE, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JóhS, KÁ, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (GE, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1057,1 samþ. með 48 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1085,2.a felld með 34:18 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, VS, VE.

11 þm. (GE, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[10:58]

Ögmundur Jónasson:


[10:59]

Siv Friðleifsdóttir:


Brtt. 1057,2 samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1085,2.b felld með 34:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, VS, VE.

10 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, TIO, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:01]

Bryndís Hlöðversdóttir:


4. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

17 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (DO, GÁS, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

5.--13. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1085,3 felld með 35:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

2 þm. (GÁS, LB) greiddu ekki atkv.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:03]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[11:05]

Siv Friðleifsdóttir:


[11:06]

Ögmundur Jónasson:


[11:07]

Guðmundur Árni Stefánsson:


14. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EOK, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SighB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

15 þm. (ÁE, BH, GE, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁRJ, EKG, GÁS, GMS, HjÁ, JónK, KF, KHG, MF, ÓE, SJóh, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

15.--23. gr. og ákv. til brb. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KÁ, KH, KPál, LMR, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (LB*) greiddi ekki atkv.

13 þm. (EgJ, EKG, GMS, HjÁ, JónK, KF, KHG, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

[Forseti gat þess að EgJ hefði láðst að taka þátt í atkvgr.; þm. ætlaði að segja já.]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.