1999-03-11 11:11:33# 123. lþ.#F 85.#13. fundur. Landshlutabundin skógræktarverkefni., til 11:15:23| A gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Landshlutabundin skógræktarverkefni, frh. 2. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 791, nál. 1092, brtt. 1093.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

Brtt. 1093,1 samþ. með 52 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

2.--7. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1093,2 samþ. með 52 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

9. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1093,3 samþ. með 48 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

11.--12. gr. og ákv. til brb. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1093,4 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. II) samþ. með 47:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, JóhS, JHall, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, SvÁ, VS, VE.
nei:
TIO.

2 þm. (ÍGP, KHG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (GÁS, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, StG, SJS, ÞorstP, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.