1999-03-11 11:17:26# 123. lþ.#F 85.#15. fundur. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi., til 11:22:24| A gert 23 15:10
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 585. mál. --- Þskj. 978, nál. 1104 og 1139.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:19]

Till. í nál. 1139 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 50:4 atkv. og sögðu

 já:
HG, KÁ, KH, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:18]

Hjörleifur Guttormsson:


1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2.--6. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, DO, EgJ, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

4 þm. (HG, KÁ, KH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, EKG, GÁ, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

7. gr. samþ. með 37:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, ÁRJ, HG, JóhS, KÁ, KH, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.

5 þm. (BH, GÁS, GGuðbj, GHelg, LB) greiddu ekki atkv.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:20]

Gísli S. Einarsson:


8.--9. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

4 þm. (HG, KÁ, KH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

6 þm. (HG, JóhS, KÁ, KH, RA, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.