1999-03-11 11:44:31# 123. lþ.#F 85.#19. fundur. Náttúruvernd., til 12:09:13| A gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 528. mál (heildarlög). --- Þskj. 848, nál. 1111, brtt. 1112.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:46]

Brtt. 1112,1 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

12 þm. (GHall, GMS, JóhS, JónK, KF, MF, ÓE, ÓÖH, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:45]

Ólafur Örn Haraldsson:


1. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EOK, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

11 þm. (DO, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:47]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 1112,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1112,3 samþ. með 34:14 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, ÖJ.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, GHelg, JóhS, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ.

1 þm. (GE) greiddi ekki atkv.

14 þm. (DO, EKG, EOK, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, SJS, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:49]

Magnús Árni Magnússon:


[11:50]

Sighvatur Björgvinsson:


3. gr., svo breytt, samþ. með 33:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, ÖJ.
nei:
ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, GHelg, JóhS, LB, MagnM, RG, SighB, SJóh, SvanJ.

3 þm. (GE, GÁS, RA) greiddu ekki atkv.

15 þm. (DO, EKG, EOK, GMS, HjálmJ, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, SJS, VE, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1112,4--10 samþ. með 46 shlj. atkv.

4.--13. gr., svo breyttar, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg, HjÁ, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (RG*) greiddi ekki atkv.

17 þm. (DO, EKG, EOK, GÁS, GGuðbj, GMS, HjálmJ, HG, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

Brtt. 1112,11 samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg, HjÁ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

12 þm. (ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, JóhS, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (DO, EOK, GMS, HjálmJ, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

14. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, BH, GÁS, GGuðbj, GHelg, JóhS, LB, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (DO, EOK, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SF, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

15.--16. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1112,12 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KÁ, KH, KPál, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (GÁS) greiddi ekki atkv.

17 þm. (DO, EOK, GE, GMS, JónK, KF, KHG, LMR, MF, ÓE, SF, SP, StG, SJS, SvÁ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:54]

Kristinn H. Gunnarsson:


17. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

15 þm. (DO, EOK, GE, GHall, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, ÓÖH, SF, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:55]

Hjörleifur Guttormsson:


18.--19. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1112,13 (ný 20. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

7 þm. (ÁRJ, GÁS, GGuðbj, JóhS, LB, RG, SighB) greiddu ekki atkv.

11 þm. (DO, EOK, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

21. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1112,14--16 samþ. með 51 shlj. atkv.

22.--30. gr., svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv.

31. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

32. gr., 1. málsl. 1. mgr., samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SJóh, SAÞ, SF, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (RG) greiddi ekki atkv.

13 þm. (DO, EOK, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SighB, SP, StG, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

32. gr., 2. málsl. 1. mgr. og 2. mgr., samþ. með 35:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, LB, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.
nei:
GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, RA, RG, SJóh, ÖJ.

7 þm. (ÁE, BH, GE, GÁS, MagnM, SighB, SvanJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (DO, EOK, GMS, JónK, KF, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:59]

Kristín Halldórsdóttir:


32. gr., 3.--5. mgr., samþ. með 50 shlj. atkv.

33.--34. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1112,17--29 samþ. með 49 shlj. atkv.

35.--52. gr., svo breyttar, samþ. með 48 shlj. atkv.

53. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

[12:03]

Forseti (Ragnar Arnalds):


Till. um að fella út orðin ,,að fengnu ... atvikum`` í 54. gr. felld með 30:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, MagnM, RA, RG, SighB, SJóh, SvanJ, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EL, GHH, GuðjG, GB, GHall, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.

3 þm. (GE, GÁS, GÁ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (DO, EOK, FI, GMS, JónK, KF, LB, MF, ÓE, SAÞ, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:04]

Hjörleifur Guttormsson:


Brtt. 1112,30 samþ. með 48 shlj. atkv.

54. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

55.--56. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1112,31--38 samþ. með 46 shlj. atkv.

57.--71. gr., svo breyttar, samþ. með 50 shlj. atkv.

72.--79. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1112,39 samþ. með 47 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I, svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. II samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1112,40 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. III) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.