1999-03-11 12:09:31# 123. lþ.#F 85.#20. fundur. Hollustuhættir og mengunarvarnir., til 12:16:43| A gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 123. lþ.

Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 526. mál (gjaldskrá sveitarfélaga). --- Þskj. 846, nál. 1118 og 1138.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:13]

Till. í nál. 1138 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 36:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KH, LB, RA, RG, SJóh, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SighB, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

1 þm. (MagnM) greiddi ekki atkv.

12 þm. (DO, EOK, GMS, JónK, KF, KÁ, MF, ÓE, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:10]

Hjörleifur Guttormsson:


[12:12]

Guðmundur Árni Stefánsson:


Brtt. í nál. 1118 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 33:16 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GE*, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JHall, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁE, BH, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MagnM, RA, RG, SJóh, SvanJ, ÖJ.

14 þm. (ÁRJ, DO, EOK, GMS, IP, JónK, KF, MF, ÓE, SighB, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:13]

Ögmundur Jónasson:


1.--3. gr. (verða 2.--4. gr.) samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EL, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KHG, KPál, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, StG, StB, TIO, VS, VE.

15 þm. (ÁE, ÁRJ, BH, GE, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, RA, RG, SJóh, SvanJ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (DO, EKG, EOK, FI, GMS, HjÁ, JónK, KF, LMR, LB, MF, ÓE, SighB, SP, SJS, SvÁ, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EL, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, RG, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

1 þm. (ÖJ) greiddi ekki atkv.

12 þm. (EOK, GMS, HjÁ, JónK, KF, MF, ÓE, SighB, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.