1999-03-11 13:06:21# 123. lþ.#F 86.#2. fundur. Almannatryggingar., til 13:10:27| A gert 12 8:59
[prenta uppsett í dálka] 86. fundur, 123. lþ.

Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 520. mál (örorkumat). --- Þskj. 834 (með áorðn. breyt. á þskj. 1055), brtt. 1194.

[13:07]

Guðrún Helgadóttir (um fundarstjórn):


[13:07]

Forseti (Ragnar Arnalds):


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:09]

Brtt. 1194 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KPál, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁRJ, BH, EL, GMS, JónK, KF, KH, LMR, MF, ÓE, RG, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

12 þm. (EL, GMS, JónK, KF, LMR, MF, ÓE, RG, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.