1999-03-11 13:10:56# 123. lþ.#F 86.#3. fundur. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð., til 13:15:02| A gert 12 8:59
[prenta uppsett í dálka] 86. fundur, 123. lþ.

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, frh. 3. umr.

Stjfrv., 521. mál (úrskurðarnefnd o.fl.). --- Þskj. 835 (með áorðn. breyt. á þskj. 1057).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:14]

[13:11]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:12]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JHall, KHG, KÁ, KH, KPál, LB, MagnM, MS, ÓÖH, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, StB, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE, ÖJ.

13 þm. (ÁRJ, EL, GMS, JónK, KF, LMR, MF, ÓE, RG, SP, SJS, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.