1999-03-11 15:53:59# 123. lþ.#F 87.#3. fundur. Landshlutabundin skógræktarverkefni., til 15:54:34| A gert 16 16:13
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur, 123. lþ.

Landshlutabundin skógræktarverkefni, frh. 3. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 1186.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:54]

Frv. samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, BH, EKG, EOK, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjálmJ, HG, ÍGP, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, LMR, LB, MS, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SvanJ, TIO, VS, VE.
nei:
EgJ.

21 þm. (ArnbS, DO, EL, FI, GMS, HjÁ, IP, JóhS, JónK, KPál, MagnM, MF, ÓE, ÓÖH, SP, SJS, StB, SvÁ, ÞorstP, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.