1999-03-11 15:56:15# 123. lþ.#F 87.#5. fundur. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi., til 15:56:40| A gert 23 11:42
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur, 123. lþ.

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 585. mál. --- Þskj. 978.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:56]

Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, EgJ, EKG, EOK, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GHelg, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KF, KHG, LMR, LB, MS, PHB, SighB, SAÞ, SF, StG, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

9 þm. (ÁRJ, BH, GE, GGuðbj*, KÁ, KH, RA, RG, SJóh) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ArnbS, DO, EL, FI, GMS, HjÁ, JóhS, JónK, KPál, MagnM, MF, ÓE, ÓÖH, SP, SJS, StB, ÞorstP, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]