1999-03-11 16:04:56# 123. lþ.#F 87.#8. fundur. Náttúruvernd., til 16:05:21| A gert 16 16:13
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur, 123. lþ.

Náttúruvernd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 528. mál (heildarlög). --- Þskj. 1189.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:05]

Frv. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JHall, KF, KHG, KÁ, KH, LMR, LB, MS, PHB, RA, SighB, SJóh, SAÞ, SF, StG, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.

20 þm. (ArnbS, ÁRJ, BH, EOK, EL, GMS, JóhS, JónK, KPál, MagnM, MF, ÓE, ÓÖH, RG, SP, SJS, StB, ÞorstP, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.