1999-03-11 16:05:42# 123. lþ.#F 87.#9. fundur. Hollustuhættir og mengunarvarnir., til 16:06:15| A gert 16 16:13
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur, 123. lþ.

Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 526. mál (gjaldskrá sveitarfélaga). --- Þskj. 1190.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:06]

Frv. samþ. með 36:4 atkv. og sögðu

 já:
ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JHall, KF, KHG, KPál, LMR, LB, MS, PHB, SAÞ, SF, StG, SvanJ, SvÁ, TIO, VS, VE.
nei:
HG, KÁ, KH, ÖJ.

5 þm. (ÁE, GHelg, RA, SighB, SJóh) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ArnbS, ÁRJ, BH, EOK, EL, GMS, JóhS, JónK, MagnM, MF, ÓE, ÓÖH, RG, SP, SJS, StB, ÞorstP, ÖS) fjarstaddir.